Polski przemysł OZE: katalog firm i potencjał krajowy
– dołącz do najlepszych prezentując swój potencjał przemysłowy

Polska ma nie tyko olbrzymi potencjał produkcji energii z krajowych odnawialnych zasobów, ale też olbrzymi potencjał własnej produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Nieznajomość, niewystarczająca promocja krajowych firm przemysłowych z sektora OZE oraz brak świadomości potencjału produkcji urządzeń dla OZE utrudnia ukierunkowanie wsparcia sektorowego i uniemożliwia racjonalne prowadzenie polityki przemysłowej i energetycznej.
Dotychczasowe założenia programów rządowych, o charakterze wdrożeniowym, skierowanych do sektora zielonej gospodarki formułowane były m.in. w oparciu o trzy ekspertyzy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) i tworzoną bazę danych producentów urządzeń dla OZE. Kolejno były to następujące prace badawcze:

  • Ocena stanu i perspektywy produkcji krajowej urządzeń dla energii odnawialnej – ekspertyza dla MS (2007)
  • Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej – ekspertyza dla MG (2010)
  • Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie OZE – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 – ekspertyza dla MRR (2011)

Efektem dotychczasowych badań było stworzenie w 2007 roku bazy danych producentów urządzeń dla OZE i jej zaktualizowanie w 2010 roku (plik PDF) oraz mapy lokalizacji firm z podziałem na regiony i rodzaje technologii OZE – patrz mapa

Niniejszy portal i udostępniona do aktualizacji i po zakończeniu aktualizacji jej udostępnienia (już w formie interaktywnej mapy) baza danych, zostały stworzone w celu zaprezentowania opinii publicznej, partnerom przemysłowym i administracji stanu aktualnego i potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorstw w sektorze OZE oraz powiązanego z nim rynku urządzeń produkowanych w Polsce wraz z wartością dodaną całej branży dla polskiej gospodarki, m.in. z informacją o miejscach pracy. Na tej podstawie sformułowane zostaną propozycje zmian instrumentów ekonomiczno-prawnych dla realizacji programu modernizacji polskiego przemysłu i gospodarki w oparciu o OZE wraz z oceną korzyści społeczno-gospodarczym i potencjalnego wpływu na sytuację w regionach takich jak Śląsk.

Aktualizacja bazy danych odbywa się w porozumieniu IEO z administracją państwową  odpowiadającą za politykę przemysłową, innowacyjną oraz politykę energetyczną i ochrony środowiska. Stosowane pisma popierające inicjatywę aktualizacji bazy danych o potencjale przemysłu produkcji urządzeń dla OZE oraz –  docelowo – portalu promującego polski przemysł i nowe instrumenty jego wsparcia nadesłane  zostały m.in. z Ministerstwa Gospodarki, Ministra Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. Konwekcji Klimatycznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i innych.
Aktualizować, dopisywać i wprowadzać dane o swoim profilu przemysłowym (produkowanych urządzeniach i komponentach dla OZE)  mogą:

  • firmy już wprowadzone w 2010 roku do bazy danych (318 firm) mogą aktualizował swoje dane.
  • nowe firmy przemysłowe branży OZE, które nie znalazły się w bazie danych
  • firmy które jeszcze nie są aktywne na rynku urządzeń i komponentów OZE, ale mają potencjał w pokrewnych działach przemysłu takich jak zbrojeniowy, stoczniowy, górniczy, elektromaszynowy, automatyki przemysłowej czy teleinformatyki, który mogą wykorzystać w branży OZE.

Powstały w ten sposób, zaktualizowany „Katalog producentów urządzeń dla energetyki odnawialnej” z danymi o ich profilu technologicznym i biznesowym oraz danymi o ogólnym potencjale polskiego przemysłu OZE w podziale na branże i regiony/powiaty, udostępniony zostanie publicznie w języku polskim i angielskim. Opracowane zestawienia  i syntetyczne podsumowanie zostaną przekazane do stosowanych instytucji administracji i władzy państwowej i samorządowej, które są odpowiedzialne za politykę przemysłową, kształtowanie priorytetów na lata 2014-2020, w tym np. polityki wykorzystania funduszy UE na wsparcie przemysłu (UE wymaga aby minimum 20% środków w tym zakresie na inwestycje oraz badania i rozwój zostało przekazane wyłącznie na OZE i inne technologie niskoemisyjne).
Zachęcamy wszystkie firmy przemysłowe do szerokiego dołączenia do katalogu i zaprezentowania pełnego potencjału polskiego zielonego przemysłu! Bliższe informacje o zasadach aktualizacji są podane w liście przewodnim adresowanym bezpośrednio do firm (patrz)

Dlaczego promocja firm przemysłowych z sektora OZE ma tak duże znaczenie?
Czytaj dalej...