Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej
Warszawa, sierpień 2007


pracę sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pobierz pełny raport


W pracy dokonano oceny istniejącego stanu podaży na rynek urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy zapotrzebowania na urządzania i technologie do 2015 roku. Zarówno obecny stan rynku jak i prognozy produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zapotrzebowania na urządzenia w perspektywie średniookresowej określono z podziale na rodzaje odnawialnych źródeł energii; energetyka wiatrowa, wykorzystanie biomasy, produkcja biogazu, mała energetyka wodna, geotermia, wykorzystanie energii słonecznej oraz biopaliwa jak i z uwagi na odpowiadające im kluczowe urządzenia dla danego rodzaju: elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, komory fermentacyjne, mieszadła i pompy w biogazowniach, turbiny wodne i hydrozespoły, geotermalne pompy ciepła, kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe), moduły fotowoltaiczne oraz zasadnicze elementy linii technologicznych do produkcji biopaliw.

Ocenę krajowego potencjału odnawialnych źródeł energii W Polsce w perspektywie do 2020 r. (do 2010 r. z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł pozyskiwania energii), określono na podstawie oficjalnych prognoz rozwoju energetyki odnawialnej. Identyfikację średniookresowych potrzeb w zakresie rozwoju krajowej produkcji urządzeń z podziałem na poszczególne rodzaje odnawialnych źródeł energii (także z uwzględnieniem poziomu cen), dokonano głównie w oparciu o szczegółową analizę najnowszych wersji projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych i ocenę dostępnego poziomu wsparcia ze środków UE w perspektywie 2007-2013 (w praktyce do 2015 r.).

Przyjęto przy tym założenie, że zapisy ww. programów dotyczące energetyki odnawialnej mogą być traktowane pośrednio jako wskazania priorytetowych zadań dotyczących rozwoju krajowej produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, gdyż wynikają one z dokumentów politycznych i potrzeb artykułowanych na szczeblach centralny i regionalnych, a ponadto nie potraktowanie ich jako priorytetów może spowodować problemy z właściwym i pełnym wykorzystaniem tych środków.

Na podstawie zestawienia danych dot. producentów, zróżnicowania ich asortymentu produkcji z wyodrębnieniem tzw. urządzeń zasadniczych dla danej podgrupy (energetyka wiatrowa, wykorzystanie biomasy, produkcja biogazu, mała energetyka wodna, geotermia, wykorzystanie energii słonecznej (kolektory i fotowoltaika) oraz biopaliwa) wraz z wykazem usług towarzyszących, znajdujących się w załączniku 1 do niemniejszej ekspertyzy, dokonano opisu sytuacji na rynku urządzeń w każdej podgrupie oddzielnie. Z 347 zgromadzonych na potrzeby niniejszej pracy i poddanych analizie firm produkcyjnych i usługowych działających aktywnie w energetyce odnawialnej, wyodrębniono firmy produkcyjne produkujące tzw. urządzenia zasadnicze dla danej podgrupy, w tym 166 krajowych producentów i 137 przedstawicieli i dystrybutorów zagranicznych firm produkcyjnych. Autorzy oceniają, Że zgromadzona baza danych firm obejmuje ok. 70% wszystkich firm oferujących produkty i usługi na krajowym rynku energetyki odnawialnej.

Powyższa statystyka posłużyła do syntetycznej analizy porównawczej rynku urządzeń energetyki odnawialnej i do oceny możliwych działań na rzecz wzmocnienia krajowego przemysłu. Na tej postawie sformułowano wnioski dotyczące m.in. wyróżnienia podsektorów zdominowanych przez krajowych producentów oraz tych, w których dominują zagraniczni dostawcy oraz podsektory w których działa większa liczba producentów krajowych i zagranicznych oraz takie w których oferta urządzeń jest stosunkowo niewielka. Podjęto też próbę porównania mapy podaży urządzeń z mapą przewidywanego wsparcia dla inwestorów ze środków UE.